Milieueffectenrapport (MER)

Burgers hebben hun zegje over het milieu

Grootschalige infrastructuurwerken in verband met mobiliteit kunnen een invloed hebben op onze leefomgeving. Vaak zijn dat positieve effecten doordat ze meer openbaar vervoer mogelijk maken en het autoverkeer vlotter laten verlopen. Maar bij ondoordacht handelen kunnen er ook negatieve effecten optreden. Daarom is het van groot belang dat ruim vooraf bestudeerd wordt wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Dat gebeurt in een Milieu Effecten Rapport, kortweg MER. Dankzij zo een MER kunnen projecten indien nodig bijgestuurd worden voordat de eerste werken een aanvang nemen.

Het projectmanagement van ‘Mechelen in beweging’ stelde een gespecialiseerd bureau aan om een dergelijk rapport op te maken. Wetenschappers onderzoeken alle terreinen waarop het milieu mogelijk kan verstoord worden: de bodem, het grond- en oppervlaktewater, flora en fauna, het geluid en de lucht. Maar ook de mogelijke invloed op landschappelijk en bouwkundig erfgoed, de mobiliteitsaspecten en de algemene gezondheidsaspecten.

Stap 1:
kennisgevingdossier

Eerst stelde het bureau een kennisgevingdossier op waarbij al de elementen die men wil onderzoeken in kaart worden gebracht. Deze kennisgeving werd op het stadhuis ter inzage gelegd. Alle belangstellenden konden daar reageren en zelf suggesties doen voor bijkomend onderzoek.

De terinzagelegging van dit kennisgevingdossier is evenwel geen openbaar onderzoek waarbij burgers bezwaarschriften kunnen indienen. Dat gebeurt eventueel in een latere fase, voordat de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd.

Stap 2:
bijkomende onderzoeken

Diverse instanties maakten gebruik van de terinzagelegging van het kennisgevingdossier. Niet alleen de klassieke administraties en overheidsinstellingen droegen hun steentje bij, ook diverse belangengroepen en zelfs particulieren kwamen met suggesties voor de dag. Aan de hand van al deze reacties vraagt de dienst MER nu aan de initiatiefnemers van Mechelen in beweging om bijkomend milieuonderzoek uit te voeren.

Stap 3:
overzicht milderende maatregelen

De dienst MER onderzoekt de effecten van het project. Ze doen metingen in achtertuinen, nemen stalen van grond,.. Op basis hiervan maken ze een overzicht van de maatregels die het project zal moeten nemen.

Milieueffectenrapport (MER)

Meer info over de MER-procedure? Neem zeker eens een kijkje op www.mervlaanderen.be.

Laatste nieuws over het MER