Mechelen in Beweging volgt nieuwe privacywetgeving

Mechelen in Beweging volgt nieuwe privacywetgeving

16/05/2018-  Als Communicatieteam ‘Mechelen in Beweging’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We doen dit conform aan GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel de Europese verordening omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stationsproject ‘Mechelen in Beweging

Hanswijkvaart 40 

2800 Mechelen

E-mailadres: info@mecheleninbeweging.be

Je kan nieuwsbrieven en andere communicatie per mail ontvangen na het lezen en accepteren van deze verklaring.

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Het Communicatieteam van Mechelen in Beweging verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Mechelen in Beweging. (evenementen, participatieprojecten..)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, bewonersbrieven (direct marketing).
 • Aanwezigheidslijsten op vergaderingen en versturen van verslagen
 • Om op de hoogte van het Bijzonder Nood en Interventie Plan bij de graafwerken in de stationsbuurt

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor deze doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail
 • Foto’s tijdens evenementen en publicatie op online kanalen
 1. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door het Communicatieteam van Mechelen in Beweging. Het Communicatieteam van Mechelen in Beweging kan persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • de registratie van evenementen bij de Stad Mechelen
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Het Communicatieteam van Mechelen in Beweging geeft nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.  Wij kunnen ook je persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden.

 1. Bewaartermijn

Het Communicatieteam Mechelen in Beweging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 1. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Mechelen in Beweging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, dit via de services van onze provider.
 • De leden van het communicatieteam Mechelen in Beweging zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Je kan ook bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1. Wijziging privacyverklaring

Het Communicatieteam van Mechelen in Beweging kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 10 mei